Ekologia w Katowicach

Ekologia w Katowicach

Katowice są przyjaznym i tolerancyjnym miastem dla przyrody. Jak na duże miasto przyroda jest tu bardzo szczególnie zadbana. Na terenie Katowic znajduje się kilka terenów objętych ochroną prawną gdzie szczególnie przyroda jest chroniona przed działaniem człowieka. Pod ochroną są 2 rezerwaty przyrody („Las Murckowski”, „Ochojec”), 2 zespoły przyrodniczokrajobrazowe („SzopieniceBorki”, „Źródła Kłodnicy”). A także pod ochroną znajdują się 3 użytki ekologiczne („Staw Grunfeld”, „Stawy Na Tysiącleciu”, „Płone Bagno”) oraz 12 obszarów zielonych mających status parków, z których największym jest Katowicki Park Leśny. W Katowicach poza parkami na terenie miasta występuje spora liczba zieleńców i skwerów upiększająca miasto i wnosząca trochę więcej przyrody do „miejskiej dżungli”. Łącznie katowickie tereny zieleni urządzonej zajmują 13% powierzchni miasta z czego tylko 2% to parki. Świadczy to jak przyroda jest ważna dla Katowic. W Katowicach znajduje się 35 okazów drzew uznanych za pomniki przyrody. Lasy w Katowicach obejmują 1,7% wszystkich lasów w województwie czyniąc Katowice najbardziej zalesionym miastem województwa śląskiego.